Granična oznaka Motovunske šume

Sl. 1. Pogled na Motovunsku šumu iz zraka.

U doba Mletačke Republike najznačajnija istarska šuma bila je Motovunska šuma ili Šuma Sv. Marka
(Sl. 1.) čije se hrastovo drvo koristilo za potrebe mletačkog Arsenala tj. za izgradnju trupova broda. Vanjski opseg šume bio je označen kamenim graničnim oznakama na kojima su se mogli nalaziti lav s raširenim krilima, grb i inicijali Z. P. (rašporski kapetan Zuanne Pizzamano ?), naziv područja (PIAMONTE),
oznaka C. F. (Catastro forestale ili Confine forestale) i redni broj (N 84).

Ova oznaka, izvorno se nalazila na Ponte Portonu, a potječe iz 18. stoljeća (Sl. 2.). Oštećena je gradnjom ceste (Sl. 3.), rekonstruirana u Arheološkom muzeju Istre i izložena ovdje u Završju.

Sl. 2. Snimljeno: 31.10.2006.
Sl. 3. Snimljeno: 18.08.2009.

LITERATURA:

  1. Tatjana Bradara - Slaven Bertoša - Nenad Kuzmanović - Christian Gallo - Đeni Gobić-Bravar - Saša Valenčić, KAMIK NA KUNFINU: granične oznake u istarskim šumama / PIETRE SUI CONFINI: i cippi terminali nei boschi istriani. Monografije i katalozi Arheološkog muzeja Istre, 22. Pula, 2013.
  2. Mauro Pitteri, Granične oznake Motovunske šume iz 1779. godine / Motovun Forest Boundary Markers erected in 1779. Histria archaeologica, 44/2013. Pula, 2014. 143-160.

Rekonstrukcija granične oznake

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.